Termeni și condiții de utilizare

Spre informarea dumneavoastra:

EXTRAS din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date (publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001);
modificata si completata prin Legea nr. 102/2005 din 3 mai 2005
(M.Of., Partea I nr. 391 din 09.05.2005)
Capitolul IV
Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu
caracter personal
Informarea persoanei vizat
Art. 12.
(1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct
de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei
vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care
aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este
cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de
destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este
obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta
drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata,
in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor
si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin
dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de
specificul prelucrarii.
(2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la
persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul
colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea
acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei
dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele
informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda
deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca
este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate,
destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta
drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata,
in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor
si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin
dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de
specificul prelucrarii.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea
datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice,
literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii
asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea
datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau
stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor
asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un
efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea
fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau
dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.
Dreptul de acces la date
Art. 13.
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator,
la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea
faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de
acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza
date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice
acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile
de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de
destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul
prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu
privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului
prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care
vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra
datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care
pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de
evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut
la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere,
precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor
operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile
prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa,
datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste
ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care
poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de
corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate,
in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea
eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de
sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de
persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical
care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa.
La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta
la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical
desemnat de persoana vizata.
(5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea
de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca
nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor
persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii
sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin.
(3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la
acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers
sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care
cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie
sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele
sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra
posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea
datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau
artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de
informare.

Dreptul de interventie asupra datelor
Art. 14.
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la
cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor
a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor
incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare
nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei
operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se
dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de
interesul legitim care ar putea fi lezat. (2) Pentru exercitarea dreptului
prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere
intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate
arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa,
care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de
corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin.
(1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost
dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata,
in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei
optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
Dreptul de opozitie
Art. 15.
(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive
intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o
vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care
exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata
prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod
gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie
prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al
unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2)
persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma
scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca
doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care
poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta
care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate
in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele
tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal
referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii
cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate
potrivit alin. (3).

Exceptii
Art. 16.
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 nu se
aplica in cazul activitatilor prevazute la art. 2 alin. (5), daca prin
aplicarea acestora este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul
urmarit in indeplinirea atributiilor legale ale autoritatii publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesara
atingerii obiectivului urmarit prin desfasurarea activitatilor
mentionate la art. 2 alin. (5).
(3) Dupa incetarea situatiei care justifica aplicarea alin. (1) si (2)
operatorii care desfasoara activitatile prevazute la art. 2 alin. (5)
vor lua masurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor
persoanelor vizate.
(4) Autoritatile publice tin evidenta unor astfel de cazuri si
informeaza periodic autoritatea de supraveghere despre modul de
solutionare a lor.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Art. 17.
(1) Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice
in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu
caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze
unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala,
credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza
in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza
unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).
(2) Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o
persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la alin.
(1), numai in urmatoarele situatii:
a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract,
cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului,
introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri
adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa
garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce
garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justitiei
Art. 18.
(1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere
autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se
adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta
lege, care le-au fost incalcate.
(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari
de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei
competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza
reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.